Urząd Gminy w Budzowie

Informacja z wykorzystania środków finansowych w 2020 r. inne niż roboty budowlane w gminie Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-06-2021
  1. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych w gminie – 6.210
  2. Usługi weterynaryjne  w gminie (usuwanie padłych zwierząt, pomoc w odławianiu zwierząt bezdomnych) – 38.880
  3. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnych – 40.436,97
  4. Zakup  materiału do posypywania dróg gminnych – 7.907,67
  5. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości  Budzów – 1.257.118,85
  6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzów – Etap I (planowany termin odbioru styczeń 2021 r.) – 4.009.220,00
  7. Opracowanie  Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów – 35.424,00
  8. Dofinansowanie do korzystania  przez mieszkańców gminy z Krytej Pływalni w suchej Beskidzkiej – 5.756,00
  9. Dofinansowanie mieszkańcom gminy  montażu instalacji fotowoltaicznych, solarów i pomp ciepła z projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. „Program  zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł  energii i poprawy Środowiska w obrębie Natura 2000, Powiatu Suskiego –SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA” (pompy ciepła 12 szt., instalacje fotowoltaiczne    -51 szt., instalacje solarne – 155 szt.) – 367.202,77

Razem: 5.768.156,26 zł