Urząd Gminy w Budzowie

Informacja z wykorzystania środków finansowych w 2020 r. inne niż roboty budowlane w gminie Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-06-2021
  1. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych w gminie – 6.210
  2. Usługi weterynaryjne  w gminie (usuwanie padłych zwierząt, pomoc w odławianiu zwierząt bezdomnych) – 38.880
  3. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnych – 40.436,97
  4. Zakup  materiału do posypywania dróg gminnych – 7.907,67
  5. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości  Budzów – 1.257.118,85
  6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budzów – Etap I (planowany termin odbioru styczeń 2021 r.) – 4.009.220,00
  7. Opracowanie  Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów – 35.424,00
  8. Dofinansowanie do korzystania  przez mieszkańców gminy z Krytej Pływalni w suchej Beskidzkiej – 5.756,00
  9. Dofinansowanie mieszkańcom gminy  montażu instalacji fotowoltaicznych, solarów i pomp ciepła z projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn. „Program  zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł  energii i poprawy Środowiska w obrębie Natura 2000, Powiatu Suskiego –SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA” (pompy ciepła 12 szt., instalacje fotowoltaiczne    -51 szt., instalacje solarne – 155 szt.) – 367.202,77

Razem: 5.768.156,26 zł

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.