Urząd Gminy w Budzowie

Informacja w sprawie: uchwalenia nowych stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 21-12-2020

Wójt Gminy Budzów działając na podstawie art. 6m ust.2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2020 r. poz. 1439) informuje, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XIX/182/2020  Rady Gminy w Budzowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania  stawki tej opłaty, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

  1. ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
  2. jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40,00 zł. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  3. ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym w wysokości  1,00  zł za każdego mieszkańca.

Informuje się, że zawiadomienie o zmianie stawek zostanie dostarczone właścicielom nieruchomości. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, wskazanej w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku chęci  zadeklarowania ,że właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będzie kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym należy złożyć korektę deklaracji.