Urząd Gminy w Budzowie

Informacja w sprawie: uchwalenia nowych stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 21-12-2020

Wójt Gminy Budzów działając na podstawie art. 6m ust.2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2020 r. poz. 1439) informuje, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Nr XIX/182/2020  Rady Gminy w Budzowie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania  stawki tej opłaty, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

  1. ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
  2. jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40,00 zł. miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  3. ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym w wysokości  1,00  zł za każdego mieszkańca.

Informuje się, że zawiadomienie o zmianie stawek zostanie dostarczone właścicielom nieruchomości. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, wskazanej w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku chęci  zadeklarowania ,że właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będzie kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym należy złożyć korektę deklaracji.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.