Urząd Gminy w Budzowie

Informacja – Posiłek w szkole i w domu – Aneks nr 2

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 06-10-2023

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Zgodnie z Aneksem Nr 2/2023 do umowy  nr 16/OPS/D/2023 z 1 lutego 2023roku  zawartej pomiędzy  Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie -Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek  w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym  zwiększony został plan dotacji na realizację w/w zadania o kwotę 4.623,00 zł.

Przyznany plan dotacji celowej wynosi 30.574,00 zł w ramach działu 852, rozdział 85230 §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).