Urząd Gminy w Budzowie

Informacja – Posiłek w szkole i w domu – Aneks nr 2

Kategoria: Posiłek w szkole i w domu, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 06-10-2023

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Zgodnie z Aneksem Nr 2/2023 do umowy  nr 16/OPS/D/2023 z 1 lutego 2023roku  zawartej pomiędzy  Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie -Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek  w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym  zwiększony został plan dotacji na realizację w/w zadania o kwotę 4.623,00 zł.

Przyznany plan dotacji celowej wynosi 30.574,00 zł w ramach działu 852, rozdział 85230 §2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.