Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o wszczęciu postępowania

Kategoria: Informacje Opublikowano: 08-10-2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie logotyp

Żywiec, dnia 25.09.2019 r.

KR.ZUZ.5.421.2.66.2019.DW

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.09.2019 r. TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A działającej poprzez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Gazdę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie projektowanej sieci elektroenergetycznej SN15kV 3x[XUHAKXs 1×120/25 mm2] w rurze ochronnej SRS fi 160mm pod dnem potoku Krzywy Potok, w obrębie działki ew. nr 7367/62, w m. Budzów, gm. Budzów oraz na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoków Krzywy Potok i potok Paleczka sieci elektroenergetycznej SN15k\Z 3x[XUHAKXs 1×120/25 mm2] na działkach ew. nr 7367/66, 7367/62, 5794, 5680/20, 7367/64, 2317/42 w m. Budzów, gm. Budzów, pow. suski.

UWAGA: W piśmie stanowiącym odpowiedź na niniejsze zawiadomienie należy podać znak sprawy.

Zastępca Dyrektora Marzena Tkocz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Żywcu
ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
T. +48 (33) 8610333* F. +48 (33) 86 10 334* E. zz-zywiec@wody.gov.pl