Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o wszczęciu postępowania

Kategoria: Informacje Opublikowano: 08-10-2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie logotyp

Żywiec, dnia 25.09.2019 r.

KR.ZUZ.5.421.2.66.2019.DW

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.09.2019 r. TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A działającej poprzez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Gazdę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie projektowanej sieci elektroenergetycznej SN15kV 3x[XUHAKXs 1×120/25 mm2] w rurze ochronnej SRS fi 160mm pod dnem potoku Krzywy Potok, w obrębie działki ew. nr 7367/62, w m. Budzów, gm. Budzów oraz na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od potoków Krzywy Potok i potok Paleczka sieci elektroenergetycznej SN15k\Z 3x[XUHAKXs 1×120/25 mm2] na działkach ew. nr 7367/66, 7367/62, 5794, 5680/20, 7367/64, 2317/42 w m. Budzów, gm. Budzów, pow. suski.

UWAGA: W piśmie stanowiącym odpowiedź na niniejsze zawiadomienie należy podać znak sprawy.

Zastępca Dyrektora Marzena Tkocz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Żywcu
ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec
T. +48 (33) 8610333* F. +48 (33) 86 10 334* E. zz-zywiec@wody.gov.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.