Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.”

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 09-11-2021

Urząd Gminy w Budzowie zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.”

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr  III/15/2010   Rady Gminy w Budzowie z dnia  28 grudnia 2010 r.   w sprawie  : określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności  statutowej  tych organizacji

Wójt Gminy Budzów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące w/w programu

Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego. To dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi, prowadzona w celu uzyskania opinii na temat proponowanych przez administrację rozwiązań. Służą one uspołecznieniu procesu podejmowania ważnych dla społeczeństwa decyzji, dlatego zapraszamy do czynnego włączenia się.

Konsultowany projekt zakłada kontynuację współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Jednocześnie możliwe jest zgłaszanie uwag oraz propozycji zmian w odniesieniu do zapisów na adres pocztowy: Urząd Gminy w Budzowie, 34-211 Budzów 445, z dopiskiem: „Program współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, oraz droga elektroniczną na adres e-mail: gmina@budzow.pl z tytułem wiadomości: konsultacje społeczne dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przy zgłaszaniu uwag, wniosków, propozycji zmian przedłożonego Państwu projektu Programu prosimy o podanie:

  • sugerowanej treści zmiany lub uzupełnienia,
  • uzasadnienia wprowadzenia zmiany w Programie.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10.11.2021 r., zaś termin ich zakończenia 18.11.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej: www.budzow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.