Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o konsultacjach społecznych projektu “Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.”

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 12-11-2020

Urząd Gminy w Budzowie zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.”

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020  r., poz. 1057) oraz na podstawie Uchwały Nr  III/15/2010 Rady Gminy w Budzowie z dnia  28 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Budzów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące w/w programu

Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego. To dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi, prowadzona w celu uzyskania opinii na temat proponowanych przez administrację rozwiązań. Służą one uspołecznieniu procesu podejmowania ważnych dla społeczeństwa decyzji, dlatego zapraszamy do czynnego włączenia się.

Konsultowany projekt zakłada kontynuację współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Jednocześnie możliwe jest zgłaszanie uwag oraz propozycji zmian w odniesieniu do zapisów na adres pocztowy: Urząd Gminy w Budzowie, 34-211 Budzów 445, z dopiskiem: „Program współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, oraz droga elektroniczną na adres e-mail: gmina@budzow.pl z tytułem wiadomości: konsultacje społeczne dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przy zgłaszaniu uwag, wniosków, propozycji zmian przedłożonego Państwu projektu Programu prosimy o podanie:

  • sugerowanej treści zmiany lub uzupełnienia,
  • uzasadnienia wprowadzenia zmiany w Programie.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12.11.2020 r., zaś termin ich zakończenia 20.11.2020 r.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej: www.budzow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budzowie.

W sekcji załączniki dostępne są następujące pliki:

  • Formularz konsultacji
  • Projekt Uchwały dot. Rocznego program współpracy Samorządu Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.