Urząd Gminy w Budzowie

Informacja nt. Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kategoria: Przemoc Opublikowano: 26-02-2016

Zarządzeniem Nr 17/2011 Wójta Gminy Budzów z dnia 28 marca 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Zarządzeniem Nr 66/2012 Wójta Gminy Budzów z dnia 30 listopada 2012r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2011 Wójta Gminy Budzów z dnia 28 marca 2011r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego został powołany Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Budzów w składzie:

1. Renata Paryła- przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
2. Ewelina Frosztęga – członek
3. Edyta Latoń-Staszel – członek
4.Magdalena Żmudka – członek
5.Rafał Pacholski – członek
6. Damian Świerkosz – członek
7. Jolanta Szczerba – członek
8. Jacenty Głuc – członek
9. Maria Najdek – członek
10. Magdalena Ficek – członek
11. Maria Rymarczyk- członek
12. Józefa Surmiak – członek
13. Marta Matuszyk – członek
14.Bożena Knużyńska – członek
15.Gabriela Janik – członek

Organizację pracy zespołu określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Do zadań Zespołu należą :

– realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie ,
– integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w szczególności poprzez :
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach ,osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.