Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA na temat wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-03-2020

Wójt Gminy Budzów informuje, że można składać wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Budzów.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, wynikający  z prawa własności , użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego

Wnioski  można składać do dnia 19 czerwca 2020 r. na  drukach określonych w załączniku  nr 2 do Uchwały  Rady Gminy Budzów z dnia 28 lutego 2020 r.

Wnioski można pobrać z biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy (BIP) w zakładce Rada Gminy – Uchwały Rady Gminy

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.