Urząd Gminy w Budzowie

Informacja na temat składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 19-08-2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że w pokoju nr 5 przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 7.00 do 15.00

wtorek od godz. 8.00 do 16.00

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych  szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Termin składania wniosków:

 • od dnia 01 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 15 lutego 2022 r.- w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
 • od dnia 01 października 2021 r. do dnia 15 października 2021 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1876 z późn. zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 528 zł.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1876 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów
i opłat, na podstawie oryginałów rachunków/ faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

Wnioski mogą składać rodzice ucznia, pełnoletni uczniowie.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
a w szczególności:

 • Zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe, koszty uzyskania przychodu,
 • Nakaz płatniczy za 2021 r o wielkości gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych),
 • Oświadczenie/ dokument w sprawie o alimenty ( np. wyrok, ugoda itp.), dowód
  o wysokości otrzymanych alimentów,
 • Zaświadczenia albo oświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, zasiłku dla opiekuna lub innych,
 • Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 • Oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
 • Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia
  o pozostawieniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy
 • Dowodu otrzymania renty, emerytury świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
 • Dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • Dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania.

Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy przedstawić PIT rozliczeniowy za 2020 r.

Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, dochód ustala się na podstawie oświadczenia o dochodzie i dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne w ZUS.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych oraz studentom,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Budzów.

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie w pokoju nr 5.

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać pod numerem telefonu 33/876 77 80.

W sekcji załączniki zamieszczony został do pobrania wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.