Urząd Gminy w Budzowie

Informacja: Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Kategoria: Informacje Opublikowano: 02-04-2020

Materiał został opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W celu uzyskania treści dostępnej prosimy o kontakt z ww. podmiotem.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.