Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19

Kategoria: Informacje, Ogólne Opublikowano: 15-04-2020
  1. Przedłużenie prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności na podstawie orzeczeń wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art.15 h ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn.zm.):
– Orzeczenie, którego ważność upłynęła w terminie od dnia 9 grudnia 2019 r.  do 7 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

– Orzeczenie, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy tj.
 od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

  1. Przedłużenie prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności na podstawie orzeczeń wydanych m.in. przez ZUS/KRUS o:

– częściowej niezdolności do pracy,
– całkowitej niezdolności do pracy,
– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– niezdolności do samodzielnej egzystencji
wydane na czas określony, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tj. od dnia 14 marca 2020 r.) albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień   do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

W związku z przedłużeniem ważności orzeczeń decyzje w sprawie m.in.: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń rodzinnych przyznających świadczenia uzależnione od niepełnosprawności, zostaną zmienione z urzędu po zbadaniu, czy dana osoba w dalszym ciągu spełnia warunki do kontynuacji wypłaty ww. świadczeń.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Budzowie
Anna Pawlica

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.