Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dotycząca klasyfikacji odpadów z izolatorium w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-04-2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej przekazuje informację dotyczącą klasyfikacji odpadów z izolatorium w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, rozp. wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.)). Odpady z opieki zdrowotnej sprawowanej przez personel medyczny w izolatorium stanowią odpady medyczne o właściwościach zakaźnych.

Odpady klasyfikowane są w zależności od rodzaju działalności i miejsca powstawania. Klasyfikacja odpadów została ujęta w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Pojęcia poszczególnych odpadów zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 01, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 7 ww. ustawy o odpadach przez odpady komunalne – rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 wyżej przywołanej ustawy o odpadach, przez odpady medyczne – rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

W myśl części I Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. (załącznik Standard Organizacyjny Opieki w Izolatorium w związku z przeciwdziałaniem, zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach), opieka w izolatorium polega na zapewnieniu opieki zdrowotnej personelu medycznego w zakresie określonym w standardzie (wskazanym w ww. rozporządzeniu) osobom, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”, lub podejrzenie zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem, lub którym lekarz zlecił izolację w warunkach domowych, które nie powinny, ze względu na możliwość zakażenia mieszkających z nimi osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 lub z innych przyczyn, poddać się izolacji w miejscu zamieszkania. Opiekę zdrowotną w izolatorium zapewnia podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Mając na uwadze powyższe, odpady z udzielania świadczeń zdrowotnych w izolatorium kwalifikują się do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, do których stosuje się, w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975).