Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dotycząca klasyfikacji odpadów z izolatorium w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

Kategoria: Informacje Opublikowano: 17-04-2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej przekazuje informację dotyczącą klasyfikacji odpadów z izolatorium w aspekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, rozp. wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.)). Odpady z opieki zdrowotnej sprawowanej przez personel medyczny w izolatorium stanowią odpady medyczne o właściwościach zakaźnych.

Odpady klasyfikowane są w zależności od rodzaju działalności i miejsca powstawania. Klasyfikacja odpadów została ujęta w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Pojęcia poszczególnych odpadów zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 01, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 7 ww. ustawy o odpadach przez odpady komunalne – rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 wyżej przywołanej ustawy o odpadach, przez odpady medyczne – rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

W myśl części I Załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. (załącznik Standard Organizacyjny Opieki w Izolatorium w związku z przeciwdziałaniem, zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach), opieka w izolatorium polega na zapewnieniu opieki zdrowotnej personelu medycznego w zakresie określonym w standardzie (wskazanym w ww. rozporządzeniu) osobom, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”, lub podejrzenie zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem, lub którym lekarz zlecił izolację w warunkach domowych, które nie powinny, ze względu na możliwość zakażenia mieszkających z nimi osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 lub z innych przyczyn, poddać się izolacji w miejscu zamieszkania. Opiekę zdrowotną w izolatorium zapewnia podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Mając na uwadze powyższe, odpady z udzielania świadczeń zdrowotnych w izolatorium kwalifikują się do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, do których stosuje się, w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.