Urząd Gminy w Budzowie

Informacja – dotacja celowa

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 02-11-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

W ramach Umowy Nr 651/OPS/2021 podpisanej w dniu 26.10.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów  w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Jan Najdek z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  Budzów  została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta wynikającego  z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości  400  zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Planowany całkowity koszt zadania na rok 2021 wyniesie: 13 526,59
w tym wartość dofinasowania wg umowy: 10 821,00

Wysokość przyznanej  przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej  nie może przekroczyć  80% kosztów realizacji całego  zadania, przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych gminy i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania .

Gmina Budzów w roku 2021 na realizację zadania przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.