Urząd Gminy w Budzowie

Informacja – dotacja celowa

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 02-11-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

W ramach Umowy Nr 651/OPS/2021 podpisanej w dniu 26.10.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów  w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Jan Najdek z kontrasygnatą Skarbnika Gminy  Budzów  została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta wynikającego  z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości  400  zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Planowany całkowity koszt zadania na rok 2021 wyniesie: 13 526,59
w tym wartość dofinasowania wg umowy: 10 821,00

Wysokość przyznanej  przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej  nie może przekroczyć  80% kosztów realizacji całego  zadania, przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych gminy i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania .

Gmina Budzów w roku 2021 na realizację zadania przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja.