Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dot. przeciwdziałania przemocy domowej

Kategoria: Przemoc Opublikowano: 04-12-2023

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Jest to grupa specjalistów, którzy współpracują ze sobą w celu udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, powołuje się grupę diagnostyczno – pomocową, która pracuje bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie, Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Szkół Podstawowych z terenu Gminy Budzów, NZOZ Ośrodka Zdrowia w Budzowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Bieńkówce, Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Budzów.

Uchwałą nr 1 Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy  Domowej w Gminie Budzów z dnia 31 października 2023r. w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wybrano:

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Budzów Panią Renatę Paryła – nr tel. 518 869 499

Zastępcę przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Budzów Panią Elżbietę  Bachowska

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie w poniedziałki, środy, czwartki piątki w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz we wtorki w godzinach 08.00 – 16.00 nr tel. 33 876 77 80, 33 876 77 77
 • w Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej całodobowo
 • Ponadto mieszkańcy Gminy Budzów mogą skorzystać z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, który w głównej mierze zajmuje się oddziaływaniami
  w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Pomoc udzielana jest natychmiastowo, bez skierowania. ZIK działa w trybie dyżurowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, a w dni wolne od pracy i święta pod nr tel. 33 874 21 01 pełniony jest dyżur całodobowy. Można tutaj uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, skorzystać z mediacji rodzinnej, socjoterapii, grupy wsparcia dla kobiet. Funkcjonuje tutaj także hostel dla ofiar przemocy.
 • dzwoniąc na nr telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  800 120 002 – czynne całą dobę

Przemoc domowa  może dotyczyć każdego,  niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie.

Przemoc domowa jest przestępstwem!

Najczęściej przemoc w rodzinie kwalifikowana jest jako przestępstwo z art. 207 k.k., polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną za względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, art. 12 nakłada obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem przemocy:

 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy domowej, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
 2. Osoby będące świadkami przemocy domowej powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Również Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego nakłada taki obowiązek: Art.  304.  [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa]

§1.  Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.