Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-03-2016

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Łącznie utworzone zostaną 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

W powiecie suskim będą funkcjonowały trzy punkty darmowej pomocy prawnej

1. Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, (budynek starostwa powiatowego w Suchej Beskidzkiej).
Harmonogram dyżurów:
• poniedziałek 13.00 – 17.00 (radca prawny)
• wtorek 8.00 – 12.00 (radca prawny)
• środa 8.00-12.00 (radca prawny)
• czwartek 12.00-16.00 (adwokat)
• piątek 8.00-12.00 (adwokat)

2. Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, (budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim).
Harmonogram dyżurów:
• poniedziałek 8.00-12.00 (adwokat)
• wtorek 12.30 – 16.30 (adwokat)
• środa 8.00-12.00 (adwokat)
• czwartek 11.00-15.00 (radca prawny)
• piątek 8.00-12.00 (radca prawny)

3. Jordanów, ul. Mickiewicza 2, (budynek urzędu gminy Jordanów). Obsługę punktu prowadzi organizacja pożytku publicznego – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Harmonogram dyżurów:

• poniedziałki 7.30 – 11.30
• wtorki 13.00 – 17.00
• środy 9.00 – 13.00
• czwartki 9.00 – 13.00
• piątki 7.30 – 11.30

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

• osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej.
• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.