Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Kategoria: GOPS Opublikowano: 23-02-2016

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2013 r poz. 413 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wprowadza dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, czyli takich które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.

Oznacza to, że w praktyce opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego),  od kwietnia będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł.

Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł. Do tej kwoty zostanie doliczone 200 zł, czyli łączne wsparcie nie zmieni się i nadal będzie to 820 zł.

Dodatkowe 200 zł trafi do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub
w trakcie nauki – nie później niż przed ukończeniem 25 lat. Pieniądze będą wypłacane w szczególności rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane z urzędu, czyli zainteresowani nie będą musieli składać dodatkowych wniosków.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

 

———————————————————-

 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zwanej dalej „pomocą”.
§ 2. 1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy.
2. Pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie.
3. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu.
§ 3. 1. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy.
2. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 4. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu.
§ 5. 1. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa.
2. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.
3. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest realizowany przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa.
§ 6. W sprawach dotyczących ustalania nienależnie pobranej pomocy oraz kosztów obsługi pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 i 33 ust. 2a ustawy.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk