Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Kategoria: GOPS Opublikowano: 23-02-2016

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2013 r poz. 413 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wprowadza dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, czyli takich które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.

Oznacza to, że w praktyce opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wynika z kontynuacji programu rządowego),  od kwietnia będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł.

Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł nie będzie wypłacany, ale o tę kwotę zostanie powiększone świadczenie pielęgnacyjne, które wyniesie 620 zł. Do tej kwoty zostanie doliczone 200 zł, czyli łączne wsparcie nie zmieni się i nadal będzie to 820 zł.

Dodatkowe 200 zł trafi do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub
w trakcie nauki – nie później niż przed ukończeniem 25 lat. Pieniądze będą wypłacane w szczególności rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy będzie wszczynane z urzędu, czyli zainteresowani nie będą musieli składać dodatkowych wniosków.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

 

———————————————————-

 

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zwanej dalej „pomocą”.
§ 2. 1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy.
2. Pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie.
3. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu.
§ 3. 1. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy.
2. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 4. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu.
§ 5. 1. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa.
2. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.
3. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest realizowany przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa.
§ 6. W sprawach dotyczących ustalania nienależnie pobranej pomocy oraz kosztów obsługi pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 i 33 ust. 2a ustawy.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.