Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dla Obywateli Polski o świadczeniu pieniężnym dla podmiotów i osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Kategoria: Komunikaty dla obywateli Ukrainy Opublikowano: 24-03-2022

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. oz. 583, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne dla podmiotów i osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie (pokój nr 5)

Wnioski są dostępne również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 605)– wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:

  • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w”karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której będą dokonywać upoważnieni pracownicy.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 21.03.2022r. znak WP-I.946.12.1.2022r. – weryfikacja czy liczba osób, którym podmiot udziela zakwaterowania nie budzi wątpliwości, a te może budzić np. powierzchnia mniejsza niż 4 m 2 na 1 zakwaterowana osobę.
Do celów weryfikacji powyższej kwestii w rubryce wniosku „Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania” konieczne jest uzupełnienie informacji przez osobę wnioskującą o rodzaju lokalu (mieszkanie/ dom/obiekt zakwaterowania zbiorowego / inne jakie) oraz metrażu udostępnionego osobom zakwaterowanym. Złożenie oświadczenia czy podmiot nie otrzymał dofinansowania na koszty pobytu obywateli Ukrainy na podstawie umowy zawartej z gminą / powiatem.

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 338767777, 338767780

Załączniki do wniosku:

  • Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
  • Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.
  • Klauzula informacyjna.
  • Zaświadczenie o nadaniu nr PESEL (oryginał do wglądu) osoby przyjętej do zakwaterowania, lub dokument potwierdzający jego tożsamość
    (oryginał do wglądu)

Wzór wniosku zawierający wszystkie niezbędne załączniki został zamieszczony poniżej w sekcji załączniki.