Urząd Gminy w Budzowie

Informacja dla Obywateli Polski o świadczeniu pieniężnym dla podmiotów i osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Kategoria: Komunikaty dla obywateli Ukrainy Opublikowano: 24-03-2022

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. oz. 583, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne dla podmiotów i osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie (pokój nr 5)

Wnioski są dostępne również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 605)– wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:

  • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w”karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której będą dokonywać upoważnieni pracownicy.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 21.03.2022r. znak WP-I.946.12.1.2022r. – weryfikacja czy liczba osób, którym podmiot udziela zakwaterowania nie budzi wątpliwości, a te może budzić np. powierzchnia mniejsza niż 4 m 2 na 1 zakwaterowana osobę.
Do celów weryfikacji powyższej kwestii w rubryce wniosku „Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania” konieczne jest uzupełnienie informacji przez osobę wnioskującą o rodzaju lokalu (mieszkanie/ dom/obiekt zakwaterowania zbiorowego / inne jakie) oraz metrażu udostępnionego osobom zakwaterowanym. Złożenie oświadczenia czy podmiot nie otrzymał dofinansowania na koszty pobytu obywateli Ukrainy na podstawie umowy zawartej z gminą / powiatem.

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 338767777, 338767780

Załączniki do wniosku:

  • Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
  • Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.
  • Klauzula informacyjna.
  • Zaświadczenie o nadaniu nr PESEL (oryginał do wglądu) osoby przyjętej do zakwaterowania, lub dokument potwierdzający jego tożsamość
    (oryginał do wglądu)

Wzór wniosku zawierający wszystkie niezbędne załączniki został zamieszczony poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.