Urząd Gminy w Budzowie

Informacja – dzień wolny

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-08-2020

Zarządzenie Nr 43/ 2020
Wójta Gminy Budzów
z dnia 03 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia  2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Budzowie i jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019 poz. 1040 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

  1. Ustalam 14 sierpnia 2020 r. ( piątek)  dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu  15 sierpnia 2020 roku   dla pracowników Urzędu Gminy w Budzowie i jednostek organizacyjnych Gminy Budzów.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Budzów.
  3. Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej UG.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.