Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 31-08-2018

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniu wychowawczym, funduszu alimentacyjnym w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód osoby ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

W związku z powyższym w przypadku podjęcia pracy należy dostarczyć do GOPS
w Budzowie zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym podjęto pracę, z uwzględnieniem:

1. wynagrodzenie brutto
2. koszty uzyskania przychodu
3. należny podatek dochodowy od osób fizycznych
4. składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne
6. dochód po odjęciu pozycji 2-5

W załączeniu druki do pobrania