Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 03-08-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że:
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 ( Dz. U z 2018r poz.1358) od dnia 1 października 2018 r ulegają zmianie:
• kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

1) maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645 zł

• Kryteria dochodowe ustalono w następujących wysokościach:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł
c) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł
Ponadto informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
i specjalny zasiłek opiekuńczy , wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2018 r.

Od 1 listopada 2018r nastąpi wzrost wysokości kwot:
1) specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł
2) Zasiłku dla opiekuna do 620 zł
3) Zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł