Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje,
że w latach 2013 do 30.06.2015 realizowana jest kolejna edycja projektu
systemowego pn. „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej-
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

W projekcie mogą wziąć udział osoby: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Budzów; bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo; niepełnosprawne; zatrudnione w tym rolnicy na podstawie Zasad przygotowania i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów zawartych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, społecznej klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych:
– wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia przez klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie,
– nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych,
– zwiększenie zdolności komunikacyjnych Uczestników Projektu,
– uzupełnienie umiejętności pomocnych w efektywnym poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Jeśli jesteś zainteresowana/ y udziałem w Projekcie systemowym to zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie do pokoju Nr 2. Odpowiemy na każde Twoje pytanie oraz wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące udziału w projekcie systemowym pn. „ Czas na zmiany” .
Wszelkich informacji na temat projektu oraz udziału w projekcie udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 33/ 876 77 77 w godzinach od 7.30 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.