Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: POKL Opublikowano: 29-02-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje,
że w latach 2013 do 30.06.2015 realizowana jest kolejna edycja projektu
systemowego pn. „Czas na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej-
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

W projekcie mogą wziąć udział osoby: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, zamieszkałe i zameldowane na terenie Gminy Budzów; bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo; niepełnosprawne; zatrudnione w tym rolnicy na podstawie Zasad przygotowania i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów zawartych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, społecznej klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych:
– wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia przez klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie,
– nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych,
– zwiększenie zdolności komunikacyjnych Uczestników Projektu,
– uzupełnienie umiejętności pomocnych w efektywnym poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Jeśli jesteś zainteresowana/ y udziałem w Projekcie systemowym to zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie do pokoju Nr 2. Odpowiemy na każde Twoje pytanie oraz wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące udziału w projekcie systemowym pn. „ Czas na zmiany” .
Wszelkich informacji na temat projektu oraz udziału w projekcie udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 33/ 876 77 77 w godzinach od 7.30 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.