Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 17-03-2015

BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW Z/S W PALCZY INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROJEKT Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. OPERACJA MA NA CELU „PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO Z MIEJSCEM DO GRY W SZACHY”. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” – MAŁY PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007- 2013.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.