Urząd Gminy w Budzowie

Informacja

Kategoria: GOPS Opublikowano: 23-02-2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Budzów, 03. 07. 2013 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że w dniu 28.06.2013r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Budzów reprezentowaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie Panią Annę Pawlica  a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej ul. Rynek 16, 34 – 200 Sucha Beskidzka, reprezentowanym przez Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego Pana Adama Bałos na realizacje usług szkoleniowych w 2013r. dla Beneficjentów w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” w ramach Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej tj.

I. Trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
II. Trening kompetencji społecznych,
III. Trening interpersonalny,
IV. Kucharz – kuchnia regionalna,
V. Florystyka z podstawami obsługi komputera,
VI. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstawami obsługi komputera,
VII. Operator wózka jezdniowego,
VIII. Aktywny na rynku pracy

Zapraszamy Beneficjentów projektu pn. „Czas na zmiany” do aktywnego udziału w wyżej wymienionych formach wsparcia.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.