Urząd Gminy w Budzowie

Harmonogram usług szkoleniowych w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany”

Kategoria: GOPS Opublikowano: 23-02-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie rozpoczyna realizację usług szkoleniowych w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego  w okresie od 1.01.2013r. do 30.06.2015r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr projektu POKL.07.01.01-12-050/12. Formy wsparcia będą świadczone od 22.05.2014r. do 30.06.2014r. przez firmę LIDER Centrum Kształcenia Roztoka Ryterska 44, 33- 343 Rytro tj.

I. Warsztaty poszukiwania pracy
II. Trening interpersonalny
III. Trening kompetencji społecznych z elementami komunikacji i autoprezentacji

Prosimy Beneficjentów Projektu „Czas na zmiany” o aktywne i systematyczne uczestnictwo w wyżej wymienionych formach wsparcia.