Urząd Gminy w Budzowie

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  otrzymał w 2021 roku wg Umowy Nr 460/OPS/2021 podpisanej w dniu 08.09.2021 r.

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 22-09-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  otrzymał w 2021 roku wg Umowy Nr 460/OPS/2021 podpisanej w dniu 08.09.2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk , a Gminą Budzów  w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Jan Najdek  środki finansowe w formie dotacji celowej  w wysokości  4.720 zł   zł  w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy , dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy .

Całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 19.426,75.
Wysokość przyznanej  przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej  nie może przekroczyć  80% kosztów realizacji całego  zadania, przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 250 zł , natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych gminy i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania .

Gmina Budzów w roku 2021 na realizację zadania przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych , minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja .

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.