Urząd Gminy w Budzowie

Dotacja przeznaczony na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 03-03-2022

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie otrzymał w 2022 r. roku wg Umowy Nr 2/OPS/2022 podpisanej w dniu 01.03.2022r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Jan Najdek środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 20.800 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze IV. Podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej Ośrodka.

Całkowity koszt zadania na rok 2022 wynosi 26.000 zł.

Wysokość przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2022 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej nie przekracza 80% kosztów realizacji całego zadania. Gmina Budzów w roku 2022 na realizację zadania przeznaczy kwotę 5.200 zł, co stanowi 20% udział środków własnych na wykonanie tego zadania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.