Urząd Gminy w Budzowie

Dotacja przeznaczony na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 23-03-2022

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  otrzymał w 2022 roku wg Umowy nr 39/OPS/2022 podpisanej w dniu 09.03.2022r.  pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  53.652 zł  w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym w art. 17 ust.1 pkt.18 ustawy o pomocy społecznej.
Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o którym w art. 17 ust.1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz  art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art.18 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3  ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana  na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 1 ust.124 ust. 4 tej ustawy.

Całkowita wartość zadania: 715 122,70

Wartość otrzymanego dofinansowania: 53 652,00

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.