Urząd Gminy w Budzowie

Dotacja przeznaczony na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 14-04-2023

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  otrzymał w 2023 roku wg Umowy nr 244/OPS/2023 podpisanej w dniu 03. 04. 2023r.  pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  69.376 zł  w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13. 1. 2. 1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 52.762 przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o którym w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz  art. 18 ust. 1 pkt. 3- 8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 16.614 przeznaczona jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3  ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana  na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 1 ust.124 ust. 4 tej ustawy.

Całkowita wartość zadania: 976 210,19

Wartość otrzymanego dofinansowania: 69 376,00