Urząd Gminy w Budzowie

Dotacja przeznaczony na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 14-04-2023

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  otrzymał w 2023 roku wg Umowy nr 244/OPS/2023 podpisanej w dniu 03. 04. 2023r.  pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek  środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  69.376 zł  w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13. 1. 2. 1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 52.762 przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o którym w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz  art. 18 ust. 1 pkt. 3- 8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie 16.614 przeznaczona jest na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3  ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana  na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 1 ust.124 ust. 4 tej ustawy.

Całkowita wartość zadania: 976 210,19

Wartość otrzymanego dofinansowania: 69 376,00

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.