Urząd Gminy w Budzowie

Dotacja do wymiany kotła – 2024

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 09-01-2024

Wójt Gminy Budzów ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Budzów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 października 2024 r. i rozpatrywane na bieżąco według terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Budzów na 2024 rok.

Złożenie niniejszego wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji, warunkiem udzielenia dotacji jest zwarcie umowy pomiędzy Gminą Budzów, a ubiegającym się o dotację.

Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione po zawarciu umowy z Gminą Budzów.

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Budzów i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:

  1. Demontażu źródeł ciepła niespełniających wymogów Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji, w których następuje spalane paliw.
  2. Zakupu i montażu ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u w rozumieniu załącznika nr 1 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów.

Koszty kwalifikowane inwestycji określone są w załączniku nr 1 do sprawie Regulamin określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów.

Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, koszty eksploatacji nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane.

Maksymalna kwota dotacji, o jaką może ubiegać się Wnioskodawca to 5.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów.

Mieszkańcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programie parametrów.

Wniosku można składać w siedzibie Urzędu Gminy Budzów, 34-211 Budzów 445.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 33 876 77 73

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.