Urząd Gminy w Budzowie

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 15-11-2023

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

W ramach Umowy Nr 512/OPS/2023 podpisanej w dniu 23. 10. 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Rafał Filo, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek zostały przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12.374 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

  •  Planowany całkowity koszt zadania: 22.534,90 zł
  •  w tym wartość dofinansowania: 12.374,00 zł
  • w tym środki własne gminy: 10.164,90 zł

Wysokość przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2023 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji całego zadania, przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych gminy i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania.

Gmina Budzów w roku 2023 na realizację zadania przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja.