Urząd Gminy w Budzowie

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 15-11-2023

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

W ramach Umowy Nr 512/OPS/2023 podpisanej w dniu 23. 10. 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Rafał Filo, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Pan Jan Najdek zostały przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12.374 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

  •  Planowany całkowity koszt zadania: 22.534,90 zł
  •  w tym wartość dofinansowania: 12.374,00 zł
  • w tym środki własne gminy: 10.164,90 zł

Wysokość przyznanej przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2023 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji całego zadania, przy czym środki z dotacji można przeznaczyć wyłącznie na wypłatę dodatku 400 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe finansowane są ze środków własnych gminy i mogą stanowić wkład własny w realizację zadania.

Gmina Budzów w roku 2023 na realizację zadania przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.