Urząd Gminy w Budzowie

DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE

Kategoria: Dodatek Osłonowy Opublikowano: 04-01-2022

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Realizacją dodatku osłonowego będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od  10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

Wysokość dodatku.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:

 1. w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
 2. w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

W razie pytań więcej informacji  na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu: Tel. 338767752 (pok. 3)

 

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Wniosek wypełniaj WIELKIMI LITERAMI – ułatwi to sprawdzenie wniosku. Pola wyboru zaznaczaj V lub X.

W polu „organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego” wpisz nazwę organu (o ile nie został już wpisany), który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Informację tę możesz potwierdzić w swoim urzędzie gminy.

CZĘŚĆ I: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

I PKT 1

DANE WNIOSKODAWCY

Jako wnioskodawca reprezentujesz swoje gospodarstwo domowe – wpisz swoje dane. Dane pozostałych członków gospodarstwa domowego (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) trzeba będzie wpisać w dalszej części wniosku.

Serię i numer dokumentu należy wpisać tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Podaj aktualny adres, pod którym mieszkasz.

W części 06 i 07 możesz wpisać swój numer telefonu i adres e-mail. Podając swój adres e-mail otrzymasz z gminy wiadomość z informacją o przyznaniu dodatku osłonowego. Jeśli nie wpiszesz adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku odbierzesz w swojej gminie.

I PKT 2

DANE CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W tym miejscu deklarujesz, czy twoje gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie (gospodarstwo domowe jednoosobowe) czy wspólnie z innymi osobami (gospodarstwo wieloosobowe).

Jeżeli twoje gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji „wieloosobowe”, wpisz również liczbę członków twojego gospodarstwa domowego (wliczając siebie).

Jeżeli składasz wniosek w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego (twoje gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 7 osób), wydrukuj lub poproś pracownika gminy o dodatkową stronę wniosku w celu wpisania pozostałych członków gospodarstwa domowego.

I PKT 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NA PALIWO STAŁE

Zaznaczając opcję „Potwierdzam” deklarujesz, że:

 • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z wymienionych źródeł ciepła na paliwo stałe;
 • to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Spełniając obydwa powyższe kryteria możesz uzyskać dodatek osłonowy w podwyższonej o 25% wysokości.

Zaznaczając opcję „Zaprzeczam” deklarujesz, że ubiegasz się o dodatek osłonowy w podstawowej wysokości, tj. 400-1150 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

I PKT 4

ORGAN, DO KTÓREGO OPŁACANE BYŁY SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA CIEBIE I CZŁONKÓW TWOJEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Jeżeli składasz wniosek w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., w polu „data” wpisz rok 2020. Jeżeli składasz wniosek po 31 lipca 2022 r., wpisz rok 2021.

Zaznacz również organ, do którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie i członków Twojego gospodarstwa domowego.

Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.

I PKT 5

DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

PPKT 5.1

Jeżeli Ty lub członek Twojego gospodarstwa domowego płacicie alimenty, należy wpisać ich łączną kwotę w danym roku kalendarzowym.

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

PPKT 5.2

Zaznaczając opcję „TAK” potwierdzasz, że Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego osiągnęliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W takim wypadku konieczne będzie wypełnienie Części III wniosku. Część ta znajduje się na kolejnych stronach wniosku i zawiera szczegółowe wyjaśnienia dot. rodzajów dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIA

W tej części potwierdzasz, że występujesz z wnioskiem o przyznanie dodatku osłonowego oraz że wszystkie podane przez Ciebie we wniosku dane są zgodne z prawdą.

UWAGA: Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna!

CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Część III należy wypełnić tylko wtedy, gdy w Części I w punkcie 5.2 w pytaniu pierwszym zaznaczone zostało pole „TAK”.

Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zalicza się np. świadczenie rodzicielskie, alimenty na rzecz dzieci, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy. Szczegółowa lista dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajduje się w dalszej części wniosku.

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE

Jeżeli taką formę dochodu uzyskało kilku członków Twojego gospodarstwa domowego, należy wypełnić oddzielne oświadczenie dla każdej z tych osób.

Wpisz łączny dochód uzyskany przez członka gospodarstwa domowego wskazanego wyżej. W dalszej części wskaż tytuły, z jakich uzyskano dochody. Możliwe tytuły osiągania dochodów znajdziesz w przypisie nr 2.

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI

Dla każdego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy posiadającego gospodarstwo rolne wypełnij odrębne oświadczenie.

Poniżej znajduje się wniosek o dodatek osłonowy do pobrania

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.