Urząd Gminy w Budzowie

Dobry Start 300 dla ucznia

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 17-06-2019

Świadczenie dobry start przysługuje na wniosek, raz w roku,  w związku

z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia
 • przez dziecko lub osobę ucząca się do 24 roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się (osoby legitymujące się orzeczeniem umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych)

 

Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w:

 • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum
 • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej
 • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym środku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,  zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje  te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

2) osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych

3) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole!!

 

Wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 • matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka
 • rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej
 • osoba ucząca się

 

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez:

 • stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  empatia.mrpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną

 

 

Od 1 sierpnia można składać wnioski w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie

Wnioski należy składać do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.     

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz
z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Organ nie wydaje decyzji administracyjnej, z wyjątkiem: odmowy przyznania świadczenia oraz ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.    

 

Informacja o przyznaniu świadczenia przesłana zostanie na adres e-mail podany we wniosku.

 powiadomienia@budzow.pl – z takiego adresu e-mail zostanie wysłana informacja o przyznaniu świadczenia.

 

Możliwość osobistego odbioru informacji w razie braku adresu e-mail.

 

Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

 

Świadczenie dobry start nie podlega koordynacji systemów zabezpieczania społecznego w UE.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.