Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Jachówka na osiedlu Sołtystwo

Kategoria: 2023 Opublikowano: 02-01-2023

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Jachówka na osiedlu Sołtystwo”

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.01.2023 r.

Termin realizacji zadania: 14.04.2023 r. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %