Urząd Gminy w Budzowie

Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy Budzów na działce nr ewid. 7823/3 w miejscowości Budzów

Kategoria: 2023 Opublikowano: 23-06-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy Budzów na działce nr ewid. 7823/3 w miejscowości Budzów”

 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności, kosztorys ofertowy

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście od oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.06.2023 r.

Termin realizacji zadania: do 30.08.2023 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %