Urząd Gminy w Budzowie

AZBEST i PCB – KOMUNIKAT

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 10-02-2016

Azbest z uwagi na odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność i dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był jako surowiec przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także, w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych. PCB – polichlorowane bifenyle ze względu na swoje właściwości znalazły liczne zastosowania, szczególnie tam, gdzie tradycyjne oleje mineralne nie mogły sprostać stawianym przed nimi wymaganiom. PCB jako ciecze niepalne, o bardzo dobrych stabilnych własnościach dielektrycznych, odporne chemicznie, były w znacznych ilościach produkowane w latach 1950 – 1970 i szeroko stosowane jako podstawowe komponenty cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów, jako płyny hydrauliczne, dodatki do farb i lakierów, plastyfikatory do tworzyw sztucznych oraz środki konserwujące i impregnujące.Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska azbest oraz PCB są substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska. W związku z tym podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są przedkładać odpowiednio wojewodzie lub burmistrzowi miasta:

1. informację o wykorzystywanych PCB (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska).Urządzenia lub instalacje, w których były lub są wykorzystywane PCB należy inwentaryzować poprzez sporządzenie dokumentacji, która podlega aktualizacji na bieżąco.

2. informację dotyczącą wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania lub informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone(Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876), która podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości dokonuje inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Inwentaryzację sporządza się jeden raz w roku. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji (według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2). Jeden egzemplarz inwentaryzacji osoby fizyczne
niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są przekazać wójtowi, a osoby prawne – bezpośrednio wojewodzie, w terminie do 31 stycznia każdego roku. Drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia nowej informacji. Dodatkowo właściciel, zarządca lub użytkownik pomieszczeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, winien umieścić w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznego postępowania i oznakowanie, według załączonego wzoru (zał. nr 3)

Wzory informacji według załączników (dostępne w Urzędzie Gminy pok nr 7 ):
Załącznik nr 1 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
Załącznik nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
Załącznik nr 3 – Oznakowanie instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest.
Załącznik nr 4 – Informacja o wykorzystywanych PCB dla przedsiębiorców.
Załącznik nr 5 – Informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych niebędących Przedsiębiorcami
Załącznik nr 6 – Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

UWAGA
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 r.
(§2 ust.1 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r)

Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. (§2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002r )

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.