Urząd Gminy w Budzowie

Asytent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla JST

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 04-03-2024

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asytent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z umową Nr 12/WP/2024/FS z dnia 27 lutego 2024r. Gmina Budzów otrzyma z Funduszu Solidarnościowego środki z przeznaczeniem na realizację programu w 2024 r. w kwocie 314.207,94 zł.

Całkowity koszt zadania to kwota 314.207,94 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asytencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

  • Dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osobą niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.