Urząd Gminy w Budzowie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 31-10-2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Realizacja Programu odbywa się w trybie naboru wniosków. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystencji osobistej.

Wniosek wraz z kalkulacją Gmina składa  w terminie 10 listopada 2022 roku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą zgłaszać się w terminie do 5 listopada 2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacji o realizacji projektu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie pod numerem telefonu: 338767777 lub 338767780 lub siedzibie ośrodka.

Informacje o prowadzonym naborze, opublikowano na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych