Urząd Gminy w Budzowie

Ankieta dotycząca analizy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Budzów

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 19-04-2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie

Ankieta dotycząca analizy potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Budzów. Kwestionariusz ankiety jest skierowany do mieszkańców Gminy Budzów i ma na celu dokonanie analizy potrzeb i uzyskanie informacji czy jest potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Art.  50. Ustawy o pomocy społecznej  [Usługi opiekuńcze; specjalistyczne usługi opiekuńcze]

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

1a.  Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich.

  1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
  2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

3a. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

Aby opracować rzetelną analizę potrzebna jest współpraca całej społeczności lokalnej. Zachęcamy zatem do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania, dziękując tym samym za poświęcony czas!

Ankieta ma charakter anonimowy.

Ankieta została zamieszczona poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.