Urząd Gminy w Budzowie

Aktualizacja informacji dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Budzów

Kategoria: Przemoc Opublikowano: 26-09-2019

Zarządzeniem Nr 17/2011 Wójta Gminy Budzów z dnia 28 marca 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  zmienionego Zarządzeniem Nr 66 /2012 Wójta Gminy Budzów
z dnia 30 listopada 2012r. , Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Budzów z dnia 11 maja 2016r,  Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Budzów z dnia 18 listopada 2016r., Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Budzów z dnia 19 maja 2019r. , Zarządzeniem
Nr 34/2019 Wójta Gminy Budzów z dnia 26 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 48/2019
Wójta Gminy Budzów z dnia 17 września 2019r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Budzów  funkcjonuje  w następującym składzie :

 

I. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie

 1. Paryła Renata – przewodnicząca
 2. Edyta Latoń-Staszel – zastępca przewodniczącego
 3. Ewelina Frosztega
 4. Elżbieta Bachowska

 II. Przedstawiciele Policji

 1. Rafał Pacholski
 2. Mateusz Sroka

III. Służba zdrowia

 1. Małgorzata Chromy
 2. Magdalena Ficek

 IV. Pedagodzy szkolni

 1. Jacenty Głuc
 2. Renata Jurek
 3. Magdalena Żmudka

V. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani

 1. Jolanta Szczerba

VI. Kuratorzy sądowi

 1. Marta Matuszyk
 2. Bożena Knużyńska

VII. Przedstawiciel  Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
    1. Gabriela Janik

Organizację pracy zespołu określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Do zadań Zespołu należą :

– realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie ,
– integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w szczególności poprzez :
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach ,osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.