Urząd Gminy w Budzowie

Aktualizacja informacji dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Budzów

Kategoria: Przemoc Opublikowano: 19-10-2020

Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Budzów z dnia 14 września  2020 r.  w sprawie powołania  członka Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Budzów od 14 września 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Budzów  funkcjonuje  w następującym składzie:

 1. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie
  1. Paryła Renata – przewodnicząca
  2. Elżbieta Bachowska – zastępca przewodniczącego
  3. Ewelina Frosztega
  4. Marta Rusin
 2. Przedstawiciele Policji
  1. Rafał Pacholski
  2. Mateusz Sroka
 3. Służba zdrowia
  1. Małgorzata Chromy
  2. Magdalena Ficek
 4. Pedagodzy szkolni
  1. Jacenty Głuc
  2. Renata Jurek
  3. Magdalena Żmudka
 5. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani
  1. Jolanta Szczerba
 6. Kuratorzy sądowi
  1. Marta Matuszyk
  2. Bożena Knużyńska
 7. Przedstawiciel  Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
  1. Gabriela Janik

Organizację pracy zespołu określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Do zadań Zespołu należą:

 • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w szczególności poprzez:
  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach ,osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.