Urząd Gminy w Budzowie

[Aktualizacja] – Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Kategoria: BOS Opublikowano: 03-03-2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów na rok szkolny 2021/2022

– aktualizacja ogłoszenia w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXI/200/2021 Rady Gminy w Budzowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/2015/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Wójt Gminy Budzów podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzów na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami) Wójt Gminy Budzów Zarządzeniem Nr 12/2021 dnia 28 stycznia 2021 r. ustalił  terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzów.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym

 

7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji –

od 8 marca 2021

2. Składanie  wniosków o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  i  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

15.03 – 26.03.2021

 

20.05 – 28.05.2021

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

29.03 – 06.04.2021

 

31.05 – 01.06.2021

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

07.04.2021

 

02.06.2021

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

08.04 – 15.04.2021

 

04.06 – 10.06.2021

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

16.04.2021

 

11.06.2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

15.03 – 26.03.2021

 

10.05 – 14.05.2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

29.03 – 30.03.2021

 

17.05 – 18.05.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

31.03.2021

 

 

19.05.2021

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

01.04 – 08.04.2021

 

 

20.05 – 24.05.2021

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

09.04.2021

 

 

25.05.2021

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U.      z 2019 r. poz. 1148) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – 70 pkt
  2. niepełnosprawność kandydata – 70 pkt
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 70 pkt
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 70 pkt
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 70 pkt
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 70 pkt
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 70 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz Uchwałą Nr XXI/200/2021 Rady Gminy w Budzowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/2015/2017 – załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

Wnioski o przyjęcie do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach będą dostępne do pobrania u dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi.

Uwaga:

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022 (tj. urodzone w 2015 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w pierwszej kolejności.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie                 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci urodzone po 31.12.2018 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku życia mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2021 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XXXIV/215/2017 Rady Gminy w Budzowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Budzów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( załącznik nr 3 do uchwały).

oraz Uchwałą Nr XXI/200/2021 Rady Gminy w Budzowie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/2015/2017.

Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej dostępne są w każdej szkole podstawowej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.