Urząd Gminy w Budzowie

Szansa dla młodych VI

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 17-02-2021

Logotypy i flagi Polski, Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2022r realizuje projekt „Szansa dla młodych VI” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu społecznego

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suskim.

Do projektu zrekrutowane zostanie 497 osób bezrobotnych zarejestrowane w tut

PUP w wieku do 29r.ż, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.  Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystać będą mogły z następujących działań:

 1. Pośrednictwo pracy dla 497 osób;
 2. Poradnictwo zawodowe dla 497 osób
 3. Indywidualne Plany Działań dla 497osób;
 4. Staże dla 260 osób;
 5. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 68osób;
 6. Szkolenia zawodowe dla 143 osób
 7. Bony zasiedleniowe dla 35 osób
 8. Inne formy wsparcia (z wyłączeniem robót publicznych) dla 59 osób

Wartość całkowita projektu to 4 821 832,13 zł

Szczegółowe informacje dotyczące projektu osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać u swojego doradcy klienta lub w:

 • staże pok. 15 tel. 033 870 89 15
 • środki na działalność gospodarczą pok. 13 tel. 033 870 89 13
 • bony zasiedleniowe pok. 15 tel. 033 870 89 15
 • szkolenia zawodowe pok. 22 tel. 033 870 89 22
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.