Urząd Gminy w Budzowie

24 grudnia dniem wolnym

Kategoria: Informacje Opublikowano: 08-12-2020

Zarządzenie Nr 69/ 2020
Wójta Gminy Budzów
z dnia 30 listopada  2020 roku

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego  od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia  2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Budzowie i jednostek organizacyjnych
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 130 §  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019 poz. 1040 z późn. zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam 24 grudnia 2020 r. (czwartek)  dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu  26 grudnia 2020 roku  dla pracowników Urzędu Gminy w Budzowie i jednostek organizacyjnych Gminy Budzów.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Budzów.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej UG.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.