Urząd Gminy w Budzowie

24 grudnia dniem wolnym

Kategoria: Informacje Opublikowano: 08-12-2020

Zarządzenie Nr 69/ 2020
Wójta Gminy Budzów
z dnia 30 listopada  2020 roku

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego  od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia  2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Budzowie i jednostek organizacyjnych
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz art. 130 §  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2019 poz. 1040 z późn. zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam 24 grudnia 2020 r. (czwartek)  dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu  26 grudnia 2020 roku  dla pracowników Urzędu Gminy w Budzowie i jednostek organizacyjnych Gminy Budzów.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Budzów.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej UG.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.